Palpitation (Nomen)

1

throb (n)

Herz
2

pounding (n)

Herz

palpitation (Nomen)

1
heart