Gesuchter Begriff out of the question hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
EN Englisch DE Deutsch
out of the question (o) [objection] ausgeschlossen sein (o) [objection]
out of the question (o) [objection] nicht in Frage kommen (o) [objection]
out of the question (n) ausgeschlossen (n)

EN DE Übersetzungen für out

out (o) [location] heraus (o) [location]
out (n) hinaus (n)
out (o) [location] hinaus (o) [location]
out (v) aus- (v)
out (n) raus (n)
out (a) aus Daffke (a)

EN DE Übersetzungen für of

of (o) [general] zu (o) [general]
of (o) [general] für (o) [general]
of (n) vor (n)
of (o) [time] vor (o) [time]
of (o) [books] durch (o) [books]
of (o) [general] mit (o) [general]
of (n) von (n)
of (o) [books] von (o) [books]
of (o) [origin] von (o) [origin]
of (o) [possession] von (o) [possession]

EN DE Übersetzungen für the

the (n) das (n)
the (o) [definite article] das (o) [definite article]
the (n) der (n)
the (o) [definite article] der (o) [definite article]
the (n) die (n)
the (o) [definite article] die (o) [definite article]
the (n) je (n)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] je (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']

EN DE Übersetzungen für question

to question (v)
 • questioned
 • question
 • question
 • questioned
 • questioned
befragen (v)
 • befragt
 • befragen
 • befragst
 • befragten
 • befragtest
 • befrag(e)
to question (v) [investigation]
 • questioned
 • question
 • question
 • questioned
 • questioned
befragen (v) [investigation]
 • befragt
 • befragen
 • befragst
 • befragten
 • befragtest
 • befrag(e)
to question (v) [person]
 • questioned
 • question
 • question
 • questioned
 • questioned
befragen (v) [person]
 • befragt
 • befragen
 • befragst
 • befragten
 • befragtest
 • befrag(e)
to question (v)
 • questioned
 • question
 • question
 • questioned
 • questioned
vernehmen (v)
 • vernommen
 • vernehmen
 • vernimmst
 • vernahmen
 • vernahmst
 • vernimm
question Anfrage {f}
to question (v) [secret]
 • questioned
 • question
 • question
 • questioned
 • questioned
aushorchen (v) [secret]
 • ausgehorcht
 • horchen aus
 • horchst aus
 • horchtest aus
 • horchten aus
 • horch(e) aus
to question (v)
 • questioned
 • question
 • question
 • questioned
 • questioned
anzweifeln (v)
 • angezweifelt
 • zweifelst an
 • zweifeln an
 • zweifelten an
 • zweifeltest an
 • zweifle an
to question (v) [doubt] in Frage stellen (v) [doubt]
to question (v) [investigation]
 • questioned
 • question
 • question
 • questioned
 • questioned
ausfragen (v) [investigation]
 • ausgefragt
 • fragst aus
 • fragen aus
 • fragtest aus
 • fragten aus
 • frag(e) aus
to question (v) [person]
 • questioned
 • question
 • question
 • questioned
 • questioned
ausfragen (v) [person]
 • ausgefragt
 • fragst aus
 • fragen aus
 • fragtest aus
 • fragten aus
 • frag(e) aus