optional (Adjektiv)

1

optional (a)

obligatorisch
 • Euroloop-Kommunikation ist optional
 • Euroloop communication is optional
 • Euroloop ist optional
 • Euroloop is optional
 • O Fach ist optional.
 • O the presence of the compartment is optional;

Satzbeispiele & Übersetzungen

Dieses Feld ist OPTIONAL.
This field is OPTIONAL.
Diese Erweiterung ist OPTIONAL.
This extension is OPTIONAL.
Andernfalls optional.
Otherwise optional.

optional (Adjektiv)

 • optional
 • wahlweise
4

beliebig (a)

facultative
5

wahlfrei (a)

facultative
 • Optional
 • Fakultativ
 • Optional
 • fakultativ
 • optional
 • Fakultativ

Satzbeispiele & Übersetzungen

Optional
Nicht obligatorisch
optional
fakultativ
Optional.
Fakultative Angabe.
Optional.
Fakultativ.