optical coupled isolator

Satzbeispiele & Übersetzungen

Optical coupled isolators
Optische Entkoppler
Inductively-coupled plasma optical emission spectrometry or inductively-coupled plasma mass spectrometry
Induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie oder induktiv gekoppelte Plasma-Massen-spektrometrie
Battery isolator
Batterietrennung