DE Phrasen mit ograniczenie górne EN Übersetzungen
Polnisch Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust. in Polish Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust.
in polnisch: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. in Polish: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust.
in polnisch: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. in Polish: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust.
Huta Łaziska SA, Łaziska Górne, Polen Huta Łaziska SA, Łaziska Górne, Poland
(74) Zgodnie z postanowieniami zawartymi w sekcji 3.2.2. lit. c) wytycznych z 1999 r., należy przyjąć środki w możliwie największym stopniu łagodzące potencjalne negatywne skutki pomocy w odniesieniu do konkurencji. Pomoc nie powinna nadmiernie zakłócać konkurencji. Oznacza to zazwyczaj ograniczenie obecności firmy na rynku po zakończeniu restrukturyzacji. Obowiązkowe ograniczenie lub zmniejszenie obecności firmy na danym rynku jest czynnikiem kompensującym na korzyść konkurentów. Ograniczenie takie powinno być proporcjonalne do zakłócenia, jakie wywołała pomoc na rynku, a w szczególności do względnej pozycji firmy na rynku lub rynkach. (74) Zgodnie z postanowieniami zawartymi w sekcji 3.2.2. lit. c) wytycznych z 1999 r., należy przyjąć środki w możliwie największym stopniu łagodzące potencjalne negatywne skutki pomocy w odniesieniu do konkurencji. Pomoc nie powinna nadmiernie zakłócać konkurencji. Oznacza to zazwyczaj ograniczenie obecności firmy na rynku po zakończeniu restrukturyzacji. Obowiązkowe ograniczenie lub zmniejszenie obecności firmy na danym rynku jest czynnikiem kompensującym na korzyść konkurentów. Ograniczenie takie powinno być proporcjonalne do zakłócenia, jakie wywołała pomoc na rynku, a w szczególności do względnej pozycji firmy na rynku lub rynkach.
3.6. Ograniczenie pomocy do minimum 3.6. Ograniczenie pomocy do minimum
(42) Ponadto plany restrukturyzacji zarówno Stoczni Gdynia, jak i Stoczni Gdańskiej zakładają na lata 2003-2012 produkcję na poziomie 390000 CGT rocznie dla Grupy Stoczni Gdynia (zob. pkt 31 powyżej). Taki poziom produkcji jest jakoby nieodzowny dla osiągnięcia trwałej zdolności konkurowania na rynku stoczniowym i poziomu rentowności. Zgodnie z dostępnymi informacjami Grupa Stoczni Gdynia podjęła zobowiązanie, że nie będzie przekraczać rocznego poziomu produkcji wynoszącego 400000 CGT od 2005 r. Jednak nie jest jasne, przez jaki okres czasu to ograniczenie będzie miało zastosowanie. (42) Ponadto plany restrukturyzacji zarówno Stoczni Gdynia, jak i Stoczni Gdańskiej zakładają na lata 2003-2012 produkcję na poziomie 390000 CGT rocznie dla Grupy Stoczni Gdynia (zob. pkt 31 powyżej). Taki poziom produkcji jest jakoby nieodzowny dla osiągnięcia trwałej zdolności konkurowania na rynku stoczniowym i poziomu rentowności. Zgodnie z dostępnymi informacjami Grupa Stoczni Gdynia podjęła zobowiązanie, że nie będzie przekraczać rocznego poziomu produkcji wynoszącego 400000 CGT od 2005 r. Jednak nie jest jasne, przez jaki okres czasu to ograniczenie będzie miało zastosowanie.
4.4 Ograniczenie pomocy do minimum 4.4 Ograniczenie pomocy do minimum
(77) Zgodnie z postanowieniami zawartymi w sekcji 3.2.2 c) Wytycznych z 1999 roku, należy podjąć środki w celu zmniejszenia negatywnych skutków, jakie pomoc będzie miała dla konkurencji. Oznacza to zazwyczaj ograniczenie obecności firmy na rynku pod koniec jej okresu restrukturyzacji. (77) Zgodnie z postanowieniami zawartymi w sekcji 3.2.2 c) Wytycznych z 1999 roku, należy podjąć środki w celu zmniejszenia negatywnych skutków, jakie pomoc będzie miała dla konkurencji. Oznacza to zazwyczaj ograniczenie obecności firmy na rynku pod koniec jej okresu restrukturyzacji.
(81) Jeżeli chodzi o rzekome ograniczenie zdolności produkcyjnych do 2012 roku, Komisja zauważa, że Polska nie dostarczyła żadnych dowodów na to, że planowany poziom produkcji jest niezbędny do osiągnięcia rentowności przez stocznię. Ponadto, wydaje się, że ten poziom produkcji po prostu odpowiada średniemu poziomowi produkcji osiągniętemu w okresie 1995-1999 przez poprzednie stocznie produkujące na tych samych urządzeniach. (81) Jeżeli chodzi o rzekome ograniczenie zdolności produkcyjnych do 2012 roku, Komisja zauważa, że Polska nie dostarczyła żadnych dowodów na to, że planowany poziom produkcji jest niezbędny do osiągnięcia rentowności przez stocznię. Ponadto, wydaje się, że ten poziom produkcji po prostu odpowiada średniemu poziomowi produkcji osiągniętemu w okresie 1995-1999 przez poprzednie stocznie produkujące na tych samych urządzeniach.
(28) Restrukturyzacja składników majątku przewiduje ograniczenie zdolności produkcyjnej z 1500 maszyn budowlanych do 1200 rocznie. Wielkość majątku HSW wyraźnie przewyższa potrzeby spółki. Ponieważ spółka planuje skupić się głównie na produkcji maszyn budowlanych, sprzedana może zostać znaczna część składników jej majątku. Sprzedaż może objąć następujące pozycje: (28) Restrukturyzacja składników majątku przewiduje ograniczenie zdolności produkcyjnej z 1500 maszyn budowlanych do 1200 rocznie. Wielkość majątku HSW wyraźnie przewyższa potrzeby spółki. Ponieważ spółka planuje skupić się głównie na produkcji maszyn budowlanych, sprzedana może zostać znaczna część składników jej majątku. Sprzedaż może objąć następujące pozycje:
(94) Zgodnie z pkt 38-42 Wytycznych 2004, muszą zostać podjęte środki łagodzące wszelkie niepożądane skutki pomocy przenoszone na konkurentów. Pomoc nie powinna nadmiernie zakłócać konkurencji. Oznacza to zazwyczaj ograniczenie udziału w rynku, jaki może posiadać przedsiębiorstwo na danych rynkach pod koniec okresu restrukturyzacji. Przymusowe ograniczenie czy zmniejszenie udziału przedsiębiorstwa w danym rynku stanowi środek wyrównawczy działający na korzyść jego konkurentów. Środek musi być proporcjonalny do zakłócających skutków pomocy oraz w szczególności do względnego znaczenia przedsiębiorstwa na jego rynku lub rynkach. (94) Zgodnie z pkt 38-42 Wytycznych 2004, muszą zostać podjęte środki łagodzące wszelkie niepożądane skutki pomocy przenoszone na konkurentów. Pomoc nie powinna nadmiernie zakłócać konkurencji. Oznacza to zazwyczaj ograniczenie udziału w rynku, jaki może posiadać przedsiębiorstwo na danych rynkach pod koniec okresu restrukturyzacji. Przymusowe ograniczenie czy zmniejszenie udziału przedsiębiorstwa w danym rynku stanowi środek wyrównawczy działający na korzyść jego konkurentów. Środek musi być proporcjonalny do zakłócających skutków pomocy oraz w szczególności do względnego znaczenia przedsiębiorstwa na jego rynku lub rynkach.
2.3. Ograniczenie pomocy do minimum 2.3. Ograniczenie pomocy do minimum
(42) Zgodnie z pkt 38-42 wytycznych z 2004 r., należy podejmować kroki mające na celu jak największe możliwe ograniczenie negatywnych skutków pomocy dla konkurencji. Pomoc nie powinna nadmiernie zakłócać konkurencji. Zazwyczaj oznacza to ograniczenie obecności firmy na rynkach, na których działa, po zakończeniu restrukturyzacji. Obowiązkowe ograniczenie lub zmniejszenie obecności firmy na danym rynku jest czynnikiem kompensującym na korzyść konkurentów. Ograniczenie takie powinno być proporcjonalne do zakłócenia, jakie wywołała na rynku pomoc, a w szczególności do względnej pozycji firmy na rynku lub rynkach. (42) Zgodnie z pkt 38-42 wytycznych z 2004 r., należy podejmować kroki mające na celu jak największe możliwe ograniczenie negatywnych skutków pomocy dla konkurencji. Pomoc nie powinna nadmiernie zakłócać konkurencji. Zazwyczaj oznacza to ograniczenie obecności firmy na rynkach, na których działa, po zakończeniu restrukturyzacji. Obowiązkowe ograniczenie lub zmniejszenie obecności firmy na danym rynku jest czynnikiem kompensującym na korzyść konkurentów. Ograniczenie takie powinno być proporcjonalne do zakłócenia, jakie wywołała na rynku pomoc, a w szczególności do względnej pozycji firmy na rynku lub rynkach.
(45) Polskie władze przekonują, że sprzedaż stołówki zakładowej, ośrodka wczasowego "Koral" w Świnoujściu oraz udziałów w spółce zależnej Eko-Prof-Med. sp. z o.o. powinna zostać uznana za środek wyrównawczy. Komisja stwierdza jednak, że środki wyrównawcze powinny, zgodnie z pkt 40, zostać zastosowane na rynku, na którym spółka prowadzi podstawową działalność produkcyjną, a prowadzenie stołówki czy działalność hotelowa do takiego rynku nie należą. Ponadto środkami koniecznymi do odzyskania rentowności nie może być ograniczenie mocy produkcyjnych lub zmniejszenie obecności na rynku dla celów oceny środków kompensujących. Powyższa sprzedaż wydaje się mieć na celu przywrócenie rentowności i pozyskanie środków na wkład własny. Dlatego też Komisja ma wątpliwości, czy środki te można uznać za wyrównawcze. (45) Polskie władze przekonują, że sprzedaż stołówki zakładowej, ośrodka wczasowego "Koral" w Świnoujściu oraz udziałów w spółce zależnej Eko-Prof-Med. sp. z o.o. powinna zostać uznana za środek wyrównawczy. Komisja stwierdza jednak, że środki wyrównawcze powinny, zgodnie z pkt 40, zostać zastosowane na rynku, na którym spółka prowadzi podstawową działalność produkcyjną, a prowadzenie stołówki czy działalność hotelowa do takiego rynku nie należą. Ponadto środkami koniecznymi do odzyskania rentowności nie może być ograniczenie mocy produkcyjnych lub zmniejszenie obecności na rynku dla celów oceny środków kompensujących. Powyższa sprzedaż wydaje się mieć na celu przywrócenie rentowności i pozyskanie środków na wkład własny. Dlatego też Komisja ma wątpliwości, czy środki te można uznać za wyrównawcze.