official (Adjektiv | Nomen)

1

offiziell (a)

general
10

Beamter (n)

Satzbeispiele & Übersetzungen

Official veterinarian or official inspector
Amtlicher Tierarzt bzw. Amtlicher Kontrolleur
Official veterinarian or Official inspector
Amtlicher Tierarzt bzw. amtlicher Kontrolleur