oats (Nomen)

1

Hafer (n)

agriculture
  • Oats
  • Hafer
  • Of oats
  • von Hafer
  • Pellets of oats
  • Pellets von Hafer

Satzbeispiele & Übersetzungen

Oats, hydrolyzed
Hafer, hydrolysiert
2 Oats
2 Hafer
0,3 Oats
0,3 Hafer
0,2 oats
0,2 Hafer
Rolled oats
Haferflocken
Barley, rye and oats
Gerste, Roggen und Hafer
Dehulled oats
Hafer, entspelzt
Oats, other than seed
Hafer, nicht zur Aussaat
oats
Hafer
150000 tonnes for oats,
150000 Tonnen bei Hafer,
Avena sativa - Oats
Avena sativa - Hafer