Nitro-Gruppe

Satzbeispiele & Übersetzungen

5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzol
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzene
3-Nitro-p-kresol
3-Nitro-p-cresol
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate
Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
3-Nitro-4-pyridon
3-nitro-4-pyridone
2-Nitro-N-phenylbenzol-1,4-diamin
2-nitro-N-phenylbenzene-1,4-diamine
6-Nitro-o-toluidin
6-nitro-o-toluidine
2,5-Diamino-6-nitro-pyridin
2,5-diamino-6-nitro-pyridine
Chinoxalin, 1,2,3,4-Tetrahydro-6-nitro-
Quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-nitro-
3-Nitro-p-toluidin
3-Nitro-p-toluidine
4-Nitro-o-anisidin
4-Nitro-o-anisidine
3-Brom-5-nitro-trifluormethylbenzol
3-Bromo-5-nitro-trifluoromethyl benzene
1-Methyl-3-nitro-1-nitroso-guanidin
1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine
5-Nitro-o-toluidin
5-nitro-o-toluidine
6-Nitro-o-Toluidin
6-Nitro-o-Toluidine
N-ethyl-N-nitro-N-nitrosoguanidin
uvrA and TA102
2-Chlor-4-nitro-1H-imidazol
2-chloro-4-nitro-1H-imidazole
2-Hydroxyethylamino-5-nitro-anisole
2-Hydroxy-ethylamino-5-nitro-anisole
hlor-4-nitro-1H-imidazol
hloro-4-nitro-1H-imidazole
rom-4-nitro-1H-imidazol
romo-4-nitro-1H-imidazole