net interest

  • Net interest income
  • Nettozinsergebnis
  • Net interest income
  • Nettozinsertrag
  • Net interest yield
  • Nettozinsertrag

Satzbeispiele & Übersetzungen

Net interest income
Zinsergebnis
Net interest-bearing debt
Verzinsliche Nettoverschuldung
Net interest charges
Nettozinslast
Net interest-bearing debt end of year
Verzinsliche Nettoverschuldung zum Jahreswechsel
Net interest
Nettozinsen
Net interest margin
Nettozinsspanne