Satzbeispiele & Übersetzungen

pancreatitis;
Pankreatitis;
Histopathological evidence of necrotising enterocolitis
Histopathologischer Nachweis der nekrotisierenden Enterokolitis