navigational

Satzbeispiele & Übersetzungen

Electronic navigational chart service
Elektronische Binnenschifffahrtskarten
Navigational rules and regulations
Verkehrsregeln und Vorschriften
Electronic navigational chart
Elektronische Binnenschifffahrtskarte
Navigational assistance service
Navigationsberatungsdienst
a navigational assistance service,
ein Navigationsberatungsdienst
VTS navigational assistance service
VTS-Navigationsberatungsdienst
Navigational status
Navigationsstatus
Navigational Status
Navigationsstatus
navigational skills;
Navigationserfahrung,
Navigational and meteorological instruments
Navigationsinstrumente und meteorologische Instrumente
Navigational instruments
Navigationsinstrumente
Other navigational information
Andere nautische Information
navigational aids;
Navigationshilfen,
Navigational aids
Navigationshilfen