DE Phrasen mit nå fram till EN Übersetzungen
Schwedisch återbördad till licensinnehavaren den … in Swedish återbördad till licensinnehavaren den …
Schwedisch återbördad till licensinnehavaren den … In Swedish återbördad till licensinnehavaren den …
Schwedisch Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram In Swedish Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram
Schwedisch Export obligatorisk till länderna i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011. In Swedish Export obligatorisk till länderna i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011.
Schwedisch Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011. In Swedish Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga VIII till förordning (EU) nr 90/2011.
auf Schwedisch återbördad till licensinnehavaren den … in Swedish återbördad till licensinnehavaren den …
Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“ Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“ VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’
Till and Whitehead Ltd., Cheltenham, Vereinigtes Königreich Till and Whitehead Ltd, Cheltenham, United Kingdom
- Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram. - Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram.
- Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till destinationen: ... - Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till destinationen: ...
- återbördad till licensinnehavaren den ... - återbördad till licensinnehavaren den ...
- Återbördad till licensinnehavaren den ... - Återbördad till licensinnehavaren den ...
- Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram. - Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram.
- Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004. - Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.
- Säkerhet ställd till et belopp av ... euro. - Säkerhet ställd till et belopp av ... euro.
11. Fram till och med år 2000 var det Vägverket som i stort sett ensamt stod för underhållet av de finska vägarna. Det utförde även delvis projekteringen och själva vägbyggena. 11. Fram till och med år 2000 var det Vägverket som i stort sett ensamt stod för underhållet av de finska vägarna. Det utförde även delvis projekteringen och själva vägbyggena.
2.2.1.2. Överföringen av tillgångar till Vägaffärsverket 2.2.1.2. Överföringen av tillgångar till Vägaffärsverket
34. För att kunna få fram ett värde på mark- och gruvresurserna tillsatte det finska kommunikationsdepartementet en arbetsgrupp som fick i uppdrag att analysera värdet Vägaffärsverkets gruvresurser och deras strategiska betydelse ur konkurrenssynpunkt, med hänsyn tagen till såväl deras kvalitet och lokalisering som till resurser som ägs av andra. 34. För att kunna få fram ett värde på mark- och gruvresurserna tillsatte det finska kommunikationsdepartementet en arbetsgrupp som fick i uppdrag att analysera värdet Vägaffärsverkets gruvresurser och deras strategiska betydelse ur konkurrenssynpunkt, med hänsyn tagen till såväl deras kvalitet och lokalisering som till resurser som ägs av andra.
35. Arbetsgruppen hade i uppdrag at lägga fram förslag, dels i fråga om de resurser som blev kvar hos Vägförvaltningen, dels i fråga de resurser som överfördes till Vägaffärsverket, samt dessutom i fråga om det aktuella värdet på samtliga resurser. Gruppen lyckades emellertid inte komma fram till en konsensus i fråga om uppdelningen av marken och dess värde. Därför begärde kommunikationsministeriet in synpunkter på rapporten från Vägaffärsverket, den privata gruvindustrin, Lantmäteriverket och Catella Kiinteistöarviointi Oy (ett företag som gör fastighetsvärderingar). Dessutom lade den privata gruvindustrin fram kompletterande förslag som diskuterades med kommunikationsministeriet. Värdet på gruvresurserna beräknades med hänsyn tagen till sektorns argument, till dess yttranden och till de tidigare värderingar som gjorts. 35. Arbetsgruppen hade i uppdrag at lägga fram förslag, dels i fråga om de resurser som blev kvar hos Vägförvaltningen, dels i fråga de resurser som överfördes till Vägaffärsverket, samt dessutom i fråga om det aktuella värdet på samtliga resurser. Gruppen lyckades emellertid inte komma fram till en konsensus i fråga om uppdelningen av marken och dess värde. Därför begärde kommunikationsministeriet in synpunkter på rapporten från Vägaffärsverket, den privata gruvindustrin, Lantmäteriverket och Catella Kiinteistöarviointi Oy (ett företag som gör fastighetsvärderingar). Dessutom lade den privata gruvindustrin fram kompletterande förslag som diskuterades med kommunikationsministeriet. Värdet på gruvresurserna beräknades med hänsyn tagen till sektorns argument, till dess yttranden och till de tidigare värderingar som gjorts.
45. Tre särskilda åtgärder vidtogs för att skära ned på personalen under övergångsperioden. För det första gjorde vissa särskilda villkor det möjligt att föra över personal från Vägaffärsverket till Vägförvaltningen. För det andra skedde personalnedskärningar genom de möjligheter till förtidspensionering som erbjuds enligt finländsk lagstiftning. För det tredje finansierade Vägförvaltningen särskilda projekt där personal som blivit övertalig kunde få arbete under tiden fram till dess de kom att omfattas av någon annan av åtgärderna eller hittade ett nytt jobb. Det faktum att Vägaffärsverket tillgrep dessa särskilda åtgärder istället för uppsägning, berodde på att verket hade pålagts ett rättsligt förbud att säga upp personal under övergångsperioden. 45. Tre särskilda åtgärder vidtogs för att skära ned på personalen under övergångsperioden. För det första gjorde vissa särskilda villkor det möjligt att föra över personal från Vägaffärsverket till Vägförvaltningen. För det andra skedde personalnedskärningar genom de möjligheter till förtidspensionering som erbjuds enligt finländsk lagstiftning. För det tredje finansierade Vägförvaltningen särskilda projekt där personal som blivit övertalig kunde få arbete under tiden fram till dess de kom att omfattas av någon annan av åtgärderna eller hittade ett nytt jobb. Det faktum att Vägaffärsverket tillgrep dessa särskilda åtgärder istället för uppsägning, berodde på att verket hade pålagts ett rättsligt förbud att säga upp personal under övergångsperioden.
112. Den finska regeringen motiverar ränteminskningen på lånet, förhandlingsentreprenaderna, överföringen av mark och grustag, de särskilda villkoren för personalöverföring mellan Vägförvaltningen och Vägaffärsverket samt finansieringen av särskilda projekt för personalanpassning som tillerkänts Vägaffärsverket med att dessa åtgärder, om de verkligen skulle utgöra fördelar och finansieras med statliga medel, har begränsats till övergångsperioden fram till fullständig marknadsöppning, och att de utgör kompensation för strukturella nackdelar som Vägaffärsverket haft. Det framhålls också att Vägaffärsverket haft en rad särskilda skyldigheter. 112. Den finska regeringen motiverar ränteminskningen på lånet, förhandlingsentreprenaderna, överföringen av mark och grustag, de särskilda villkoren för personalöverföring mellan Vägförvaltningen och Vägaffärsverket samt finansieringen av särskilda projekt för personalanpassning som tillerkänts Vägaffärsverket med att dessa åtgärder, om de verkligen skulle utgöra fördelar och finansieras med statliga medel, har begränsats till övergångsperioden fram till fullständig marknadsöppning, och att de utgör kompensation för strukturella nackdelar som Vägaffärsverket haft. Det framhålls också att Vägaffärsverket haft en rad särskilda skyldigheter.
128. Slutsats. Kommissionen kommer fram till att det rådet tvivel om huruvida stödet står i proportion till målet, att öppna den finska marknaden för vägplanering, vägbygge, vägunderhåll och färjetjänster, och huruvida stödets positiva effekter överväger de negativa effekterna på konkurrensen. 128. Slutsats. Kommissionen kommer fram till att det rådet tvivel om huruvida stödet står i proportion till målet, att öppna den finska marknaden för vägplanering, vägbygge, vägunderhåll och färjetjänster, och huruvida stödets positiva effekter överväger de negativa effekterna på konkurrensen.
(a) Huruvida överföringen av mark och grustag från den finska staten till Vägaffärsverket ägde rum till marknadsvärde. (a) Huruvida överföringen av mark och grustag från den finska staten till Vägaffärsverket ägde rum till marknadsvärde.
2.1 Bakgrund till den anmälda stödordningen 2.1 Bakgrund till den anmälda stödordningen
(11) Antalet stödmottagare uppskattas till 101–500. (11) Antalet stödmottagare uppskattas till 101–500.
- Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95. - Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95.
- Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95.%quot% - Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95.`
Rechtsgrundlage: "Förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor" %amp% "Förordning om stöd till investeringar i energieffektivisering och konverting till förnybara energikällor" Legal basis: "Förslag till lag om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor" & "Förordning om stöd till investeringar i energieffektivisering och konverting till förnybara energikällor"
- Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004. - Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.
till den adress som anges nedan till den adress som anges nedan