Montag (Nomen)

1

Monday (n)

Tag
  • Montag
  • Monday
  • Zwischen Montag, 14. und Montag, 21. April 2014
  • Monday 14 to Monday 21 April 2014
  • Montag, 12. Mai 2003
  • Monday 12 May 2003

Satzbeispiele & Übersetzungen

Montag Nachmittag
Monday afternoon
Montag, 10. Januar 2005
Monday 10 January 2005
Montag, 9. Mai 2005
Monday 9 May 2005
Montag, 6. Juni 2005
Monday 6 June 2005
Montag, 5. September 2005
Monday 5 September 2005
Montag, 24. Oktober 2005
Monday 24 October 2005
Montag, 14. November 2005
Monday 14 November 2005
Der Montag im Plenum
Monday in the Plenary
Der Montag im Plenum
Monday in Plenary
Montag, 18. Dezember 2006
Monday 18 December 2006
Montag, 3. September 2007
Monday 3 September 2007
Montag, 24. September 2007
Monday 24 September 2007
Montag, 10. Dezember 2007
Monday 10 December 2007
Montag, 16. Juni 2008
Monday 16 June 2008
Montag, 17. November 2008
Monday, 17 November 2008
Montag, 17. November 2008
Monday 17 November 2008
Montag, 19. Januar 2009
Monday 19 January 2009
Montag, 19. Oktober 2009
Monday 19 October 2009
MONTAG 13. DEZEMBER 2010
MONDAY, 13 DECEMBER 2010
MONTAG, 17. JANUAR 2011
MONDAY 17 JANUARY 2011
MONTAG, 4. JULI 2011
MONDAY 4 JULY 2011
MONTAG, 12. DEZEMBER 2011
MONDAY 12 DECEMBER 2011