modebewußter Mensch

Satzbeispiele & Übersetzungen

Mensch, Fauna und Flora;
human beings, fauna and flora;
Mensch mit Behinderung
Disabled
Mensch, Fauna und Flora,
human beings, fauna and flora;
behindertem Mensch oder Person
disabled person or person
Faktor Mensch
Human factors data,