Mix

1

mix

  • EU-27-Mix; UK, DE; IT; FR
  • EU 27 mix; UK, DE; IT; FR
  • mix molare Luftmasse
  • mix Molar mass of air
  • Erdgas, EU-Mix
  • Natural Gas, EU mix

Satzbeispiele & Übersetzungen

conc mix
concmix
5. Der richtige Policy-Mix
5. The right policy mix
Policy-Mix auf nationaler Ebene wie auch auf
policy mix at the national and

mix (Verb)

2

Mix

4

mixen (v)

substance