milt (Nomen)

1
2

Milz (n)

ichthyology - anatomy