Meristem (Nomen)

1

meristem (n)

Botanik

meristem