maximum torque

Satzbeispiele & Übersetzungen

the maximum continuous rated torque or maximum net torque;
des maximalen Nenn-Dauerdrehmoments oder des maximalen Nutzdrehmoments,