matter (Verb | Nomen)

2
4
 • Foreign matter
 • Fremdstoffe
 • Particulate Matter
 • Partikelstoffe
 • 8 Organic matter and dry matter
 • 8 Organische Substanz und Trockensubstanz
6
 • dry matter
 • Trockenmasse
 • Particulate Matter
 • Partikelmasse
7
8
10
 • foreign matter
 • Fremdbestandteile

Satzbeispiele & Übersetzungen

Subject matter
Geltungsbereich
Subject matter
Zweck
Subject matter
Zielsetzung
Subject matter
Themen
Subject matter
Auflegung des Programms
Subject matter
Ziel der Richtlinie
SUBJECT MATTER
GEGENSTAND
Subject-matter
Geltungsbereich
Subject-matter
Ziel
Subject-matter
Gegenstand
Subject-matter
Zielsetzung
SUBJECT-MATTER
GEGENSTAND
Colouring matter
Farbmittel
Extraneous matter
Verunreinigungen
Subject Matter
Gegenstand
Subject matter, definitions and scope Article 1 Subject matter
Gegenstand, Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich Artikel 1 Gegenstand
Subject matter Article 1 Subject matter and scope
Gegenstand Artikel 1 Gegenstand und Anwendungsbereich
Subject matter and definitions Article 1 Subject matter
Gegenstand und Begriffsbestimmungen Artikel 1 Gegenstand