Lobby (Nomen)

Politik
2

lobby (n)

lobby (Nomen)

10