Limes (Nomen)

1

limes (n)

Mathematik
2

limes

1
2
  • Limes
  • Limonen
  • Lemons and acid limes
  • Zitronen und saure Limonen
  • Limes
  • Limetten
  • Lemons and limes
  • Zitronen und Limetten
  • Lemons and acid limes
  • Zitronen und Limetten

Satzbeispiele & Übersetzungen

Limes from industrial processes
Kalk aus industriellen Fertigungsprozessen
Mixed limes
Mischkalk