Gesuchter Begriff light pen hat 8 Ergebnisse

EN DE Übersetzungen für light

light (a) [air] dünn (a) [air]
light (a) hell (a)
light (a) [color] hell (a) [color]
light
 • lighted
 • light
 • light
 • lighted
 • lighted
anmachen
 • angemacht
 • machst an
 • machen an
 • machtest an
 • machten an
 • mach(e) an
to light (v)
 • lighted
 • light
 • light
 • lighted
 • lighted
anmachen (v)
 • angemacht
 • machst an
 • machen an
 • machtest an
 • machten an
 • mach(e) an
light
 • lighted
 • light
 • light
 • lighted
 • lighted
anstecken (sich)
 • angesteckt
 • steckst an
 • stecken an
 • stecktest an
 • steckten an
 • steck(e) an
light (v) Feuer (v) {n}
light (n) [smoking] Feuer (n) {n} [smoking]
light (v) leicht (v)
light (a) leicht (a)

EN DE Übersetzungen für pen

pen Hürde {f}
pen Schweinestall {m}
pen Halter {m}
pen (n) Füller (n) {m}
pen (n) [writing] Füller (n) {m} [writing]
pen
 • penned
 • pen
 • pen
 • penned
 • penned
schreiben
 • geschrieben
 • schreibst
 • schreiben
 • schriebst
 • schrieben
 • schreib(e)
pen Bucht {f}
pen Stall {m}
pen Eisen {n}
pen
 • penned
 • pen
 • pen
 • penned
 • penned
einsperren
 • eingesperrt
 • sperrst ein
 • sperren ein
 • sperrtest ein
 • sperrten ein
 • sperr(e) ein