Kumpel (Nomen)

1

pal (n)

Mensch, Freundschaft - Mann
2

buddy (n v)

friend or casual acquaintance, Job - Mann, Freundschaft - Mann
3

mate (n)

Mann, Job - Mann
4

chum (n)

Freundschaft - Mann
5
Bergmann
6

fellow (n)

Mann
8

friend (n)

Freundschaft - Mann
9

sport (n)

Benehmen - Mann, Benehmen - Frau
10

comrade (n)

Mann, Job - Mann