Krypton (Nomen)

1

krypton (n)

chemisch
  • Krypton Kr
  • Krypton Kr

krypton

  • Krypton Kr
  • Krypton Kr