Kohlenstoffdioxid (Nomen)

Chemie, CO₂
  • Kohlenstoffdioxid
  • Carbon dioxide
  • Kohlenstoffdioxid
  • carbon dioxide
  • Kohlenstoffdioxid CAS-Nr.
  • Carbon dioxide