Knochenfisch (Nomen)

1

bony fish (n)

Zoologie, bony fish