Kiwi (Nomen)

1

kiwi (n)

Botanik - Frucht, Neuseeland, Ornithologie
  • Actinidia Chinensis Extract ist ein Extrakt aus der Frucht der Kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae
  • Actinidia Chinensis Extract is an extract of the fruit of the kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae
  • Actinidia Chinensis Seed besteht aus gemahlenen Samen der Kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae
  • Actinidia Chinensis Seed is the ground seeds of the kiwi plant, Actinidia chinensis, Actinidiaceae

kiwi (Nomen)

1

Kiwi (n)

botany - fruit, ornithology
  • Actinidia Chinensis Extract is an extract of the fruit of the kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae
  • Actinidia Chinensis Extract ist ein Extrakt aus der Frucht der Kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae
  • Actinidia Chinensis Seed is the ground seeds of the kiwi plant, Actinidia chinensis, Actinidiaceae
  • Actinidia Chinensis Seed besteht aus gemahlenen Samen der Kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae
  • Kiwi
  • Kiwis

Satzbeispiele & Übersetzungen

Kiwi fruit, fresh
Kiwis, frisch
Kiwi fruit
Kiwis