Keto-Endiol-Tautomerie

Satzbeispiele & Übersetzungen

3-Keto-L-gulofuranolacton
3-Keto-L-gulofuranolactone
3-Keto-L-gulofuranolactonnatriumenolat
3-Keto-L-gulofurano-lactone sodium enolate
6-Palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolacton
6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolactone
6-Stearoyl-3-keto-L-gulofuranolacton
6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolactone
3-Keto-D-gulofurano-lacton-natriumenolatmonohydrat
3-keto-D-gulofurano-lactone sodium enolate monohydrate
Natriumascorbat; Natrium-L-Ascorbat; 2,3-Didehydro-L-threohexon-1,4-lactonnatriumenolat; 3-Keto-L-gulofuranolactonnatriumenolat
Sodium ascorbate; Sodium L-ascorbate; 2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone sodium enolate; 3-Keto-L-gulofurano-lactone sodium enolate
Ascorbylpalmitat; L-Ascorbylpalmitat; 2,3-Didehydro-L-threohexon-1,4-lacton-6-palmitat; 6-Palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolacton
Ascorbyl palmitate; L-ascorbyl palmitate; 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone-6-palmitate; 6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolactone
Ascorbylstearat; L-Ascorbylstearat; 2,3-Didehydro-L-threohexon-1,4-lacton-6-stearat; 6-Stearoyl-3-keto-L-gulofuranolacton
Ascorbyl stearate; L-ascorbyl stearate; 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactone-6-stearate; 6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolactone
entyl-5 oder 6-keto-1,4-dioxan
entyl-5 or 6-keto-1,4-dioxane
utyl-5 oder 6-keto-1,4-dioxan
utyl-5 or 6-keto-1,4-dioxane