Gesuchter Begriff keen hat 20 Ergebnisse
EN Englisch DE Deutsch
keen (a) [intelligence] geschickt (a) [intelligence]
keen schneidend
keen (a) [intelligence] leicht von Begriff (a) [intelligence]
keen (a) [intelligence] intelligent (a) [intelligence]
keen (a) [intelligence] gescheit (a) [intelligence]
EN Englisch DE Deutsch
keen (a) [intelligence] erfinderisch (a) [intelligence]
keen (a) [intelligence] begabt (a) [intelligence]
keen (a) [sense perception] scharf (a) [sense perception]
keen (a) [mind] scharf (a) [mind]
keen stechend
keen (a) [competition] stark (a) [competition]
keen (a) [general] begierig (a) [general]
keen (a) fleißig (a)
keen (a) beflissen (a)
keen (a) [general] eifrig (a) [general]
keen (a) [emotional behavior] eifrig (a) [emotional behavior]
keen (a) eifrig (a)
keen (a) [intelligence] scharfsinnig (a) [intelligence]
keen (a) [general] strebsam (a) [general]
keen (a) [intelligence] klug (a) [intelligence]

Englisch Deutsch Übersetzungen

EN Synonyme für keen DE Übersetzungen
perceptive [discerning] verstandig
penetrating [discerning] guur
perspicacious [discerning] (formal scherpzinnig
eagle-eyed [discerning] scherpziend
sagacious [discerning] (formal intelligent
quick [discerning] spoedig
astute [discerning] pienter
bright [property] opgeruimd
clever [property] scherpzinnig
alert [property] rap {m}
ready [property] (informal afgelopen
smart [property] listig
agile [property] behendig
sarcastic [behaviour] sarcastisch
biting [behaviour] guur
satirical [behaviour] satirisch
humorous [behaviour] humoristisch
subtle [behaviour] spitsvondig
pointed [behaviour] spits {m}
dry [behaviour] droog