Kastanie(Nomen)

Botanik,Botanik - Frucht,nut of the chestnut tree
Botanik,tree that bears chestnuts
fruit