Kalomel

  • , Zinnobererz, Kalomel, Quecksilberverbindungen und bestimmten quecksilberhaltigen Produkten
  • , cinnabar ore, calomel, mercury compounds and certain mercury-containing products
  • , Zinnobererz, Kalomel und Quecksilberverbindungen
  • , cinnabar ore, calomel and mercury compounds
  • Zinnobererz, Kalomel und Quecksilberverbindungen, die
  • , cinnabar ore, calomel and mercury compounds