Gesuchter Begriff jog hat 10 Ergebnisse
EN Englisch DE Deutsch
jog (v) [push]
 • jogged
 • jog
 • jog
 • jogged
 • jogged
stupsen (v) [push]
 • gestupst
 • stupsen
 • stupst
 • stupsten
 • stupstest
 • stups(e)
jog (v) [sports]
 • jogged
 • jog
 • jog
 • jogged
 • jogged
stupsen (v) [sports]
 • gestupst
 • stupsen
 • stupst
 • stupsten
 • stupstest
 • stups(e)
jog (v) [sports]
 • jogged
 • jog
 • jog
 • jogged
 • jogged
auffrischen (v) [sports]
 • aufgefrischt
 • frischen auf
 • frischst auf
 • frischten auf
 • frischtest auf
 • frisch(e) auf
jog (v) [sports]
 • jogged
 • jog
 • jog
 • jogged
 • jogged
durchrütteln (v) [sports]
 • durchgerüttelt
 • rütteln durch
 • rüttelst durch
 • rütteltest durch
 • rüttelten durch
 • rütt(e)le durch
jog (v)
 • jogged
 • jog
 • jog
 • jogged
 • jogged
joggen (v)
 • gejoggt
 • joggst
 • joggen
 • joggten
 • joggtest
 • jogg(e)
EN Englisch DE Deutsch
jog (v) [sports]
 • jogged
 • jog
 • jog
 • jogged
 • jogged
joggen (v) [sports]
 • gejoggt
 • joggst
 • joggen
 • joggten
 • joggtest
 • jogg(e)
jog (v) [movement] leicht schütteln (v) [movement]
jog (v) [movement]
 • jogged
 • jog
 • jog
 • jogged
 • jogged
rumpeln (v) [movement]
 • gerumpelt
 • rumpelst
 • rumpeln
 • rumpeltest
 • rumpelten
 • rump(e)le
jog Kurvenknick
jog manueller Suchlauf

Englisch Deutsch Übersetzungen