Jagdhund (Nomen)

1

hound (n)

Hund
2
Hund
3

foxhound (n)

Hund
4

gundog (n)

Hund
5

gun dog (n)

dog used by hunter