insanity (Nomen)

1

Irrsinn (n)

idea, psychiatry
2

Wahnsinn (n)

idea, mind, psychiatry
psychiatry
psychiatry
5
mind
psychiatry