I-Körbchen

1
2

Satzbeispiele & Übersetzungen

Vgl. I.6.4, I.6.4.1, I.6.4.2 und I.6.5.
See I.6.4., I.6.4.1., I.6.4.2. and I.6.5.