Hypnose (Nomen)

1

trance (n)

Psychologie
2

hypnosis (n)

Medizin