hyoscyamine

  • Hyoscyamine, its salts and derivatives
  • Hyoscyamin, seine Salze und seine Derivate