hymn (Nomen)

1

Hymne (n)

religion
2

Lobgesang (n)

religion
3
religion
5