Hound

1

hound (Nomen)

2
3
4
5
6
7
8

Jagdhund (n)

dog