horizontal wraparound

Satzbeispiele & Übersetzungen

Horizontal
Horizontal-Maschinenzentren
Horizontal coordinates
Horizontale Koordinaten
Horizontal plane
Horizontalebene
Horizontal plane
Horizontale Ebene
Horizontal orientation
Horizontale Ausrichtung
HORIZONTAL COMMITMENTS
HORIZONTALE VERPFLICHTUNGEN
Horizontal objectives
Horizontale Ziele
Horizontal Issues
Horizontale Themen
Horizontal Issues
Horizonta le Themen