Hoheit (Nomen)

1

Majesty (n)

Titel
2

Highness (n)

Titel