hereinlegen (Verb)

1

take in (v)

Witz
2

cheat (v)

Betrug
3

fool (v)

Betrug, Witz
4

trick (v)

Betrug, Witz
5

deceive (v)

Betrug
6

delude (v)

Betrug
7

mislead (v)

Betrug
8

hoax (v)

Betrug
9

con (v)

Betrug
10

outwit (v)

Betrug