Gesuchter Begriff grow into hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
EN Englisch DE Deutsch
grow into (v) [become] werden (v) [become]
grow into (v) [become] verändern (v) [become] (sich)
grow into (v) [become] entwickeln (v) [become]

EN DE Übersetzungen für grow

to grow (v)
 • grown
 • grow
 • grow
 • grew
 • grew
anbauen (v)
 • angebaut
 • baust an
 • bauen an
 • bauten an
 • bautest an
 • bau(e) an
to grow (v) [crops]
 • grown
 • grow
 • grow
 • grew
 • grew
anbauen (v) [crops]
 • angebaut
 • baust an
 • bauen an
 • bauten an
 • bautest an
 • bau(e) an
to grow (v) [business company]
 • grown
 • grow
 • grow
 • grew
 • grew
anwachsen (v) [business company]
 • angewachsen
 • wachsen an
 • wächst an
 • wuchsen an
 • wachs an
to grow (v) [business company]
 • grown
 • grow
 • grow
 • grew
 • grew
expandieren (v) [business company]
 • expandiert
 • expandieren
 • expandierst
 • expandiertest
 • expandierten
 • expandiere
to grow (v) [beard] sich wachsen lassen (v) [beard]
to grow (v)
 • grown
 • grow
 • grow
 • grew
 • grew
wachsen (v)
 • gewachsen
 • wachsen
 • wächst
 • wuchsest
 • wuchsen
 • wachs(e)
grow (v) [(''intransitive'') to appear or sprout]
 • grown
 • grow
 • grow
 • grew
 • grew
wachsen (v) [(''intransitive'') to appear or sprout]
 • gewachsen
 • wachsen
 • wächst
 • wuchsest
 • wuchsen
 • wachs(e)
to grow (v) [business company]
 • grown
 • grow
 • grow
 • grew
 • grew
wachsen (v) [business company]
 • gewachsen
 • wachsen
 • wächst
 • wuchsest
 • wuchsen
 • wachs(e)
to grow (v) [person]
 • grown
 • grow
 • grow
 • grew
 • grew
wachsen (v) [person]
 • gewachsen
 • wachsen
 • wächst
 • wuchsest
 • wuchsen
 • wachs(e)
to grow (v) [plant]
 • grown
 • grow
 • grow
 • grew
 • grew
wachsen (v) [plant]
 • gewachsen
 • wachsen
 • wächst
 • wuchsest
 • wuchsen
 • wachs(e)

EN DE Übersetzungen für into

into (n) auf (n)
into (v) in (v)
into (o) [direction] in (o) [direction]
into (o) [preposition] in (o) [preposition]
to into (v) fressen (v)
into (n) hinein (n)