gleam (Verb)

3
8

glänzen (v)

shine, surface
9

schimmern (v)

shine