Glanzschleifen (Nomen)

1

polishing (n)

Metalle
2

buffing (n)

Metalle
3

smoothing (n)

Metalle