gilt edges

Satzbeispiele & Übersetzungen

Gilt, silvered or platinum plated
vergoldet, versilbert oder platiniert
gilt
Jungsau
Sheet-metal edges
Blechkanten
Gilt-head sea bream
Goldbrasse
Edges free from burr
Kanten entgratet
Chamfer all edges
Isoliermaterial
Chamfer all edges
Alle Kanten gefast
Sheet metal edges
Blechkanten
Sheet-metal edges.
Blechkanten
Sharp edges
Scharfe Kanten
with worked edges
mit bearbeiteten Kanten
6.8. Sheet-metal edges
6.8. Blechkanten
per gilt.
je Jungsau.