giant cell arteritis , GCA

Satzbeispiele & Übersetzungen

Giant squirrels
Kuhreiher
Giant squirrels
Ardea alba
Giant panda
Riesen-Panda
Giant panda
Riesenpanda
Giant otter
Riesenotter
Giant muntjac
Riesenmuntjak
Giant Asian turtle
Wagners Bergotter
Giant Asian turtle
TESTUDINES
Giant salamanders
Riesensalamander
Giant clams
Riesenmuscheln
Giant armadillo
Tana-Haubenmangabe
Giant armadillo
Martin-Tamarin
Giant sable antelope
Riesen-Rappenantilope
Giant periwinkle
Giant periwinkle Plattaustern n.n.b.
- Giant China Co. Ltd,
- Giant China Co. Ltd.,