Geld zurückvergüten

Satzbeispiele & Übersetzungen

E-Geld-Statistik
Statistics on e-money
E-Geld-Statistik
Statistics on electronic money
E-Geld-Institute
Electronic money institutions
E-Geld;
e-money,
E-Geld,
e-money,
Elektronisches Geld insgesamt
Total electronic money
E-Geld-Zahlungstransaktionen
E-money payment transactions
E-Geld-Terminals
E-money card terminals
E-Geld
e-money,