geißeln (Verb)

1

lash (v)

Strafe
2

whip (v)

Strafe
3
Strafe
4

scourge (v)

Geißel, Strafe
5

castigate (v)