Gebälk (Nomen)

2

frame (n)

Bau
3

framework (n)

Bau
4